BIBLIOTEKA SZKOLNA S.T.O. TORUŃSKA
GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI
AKTUALNOŚCI
ASYSTENCI
KONKURSY
ŁAMAŃCE JĘZYKOWE
BIBLIOTEKA NA WESOŁO
WARTO ZAJRZEĆ
PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE
PODZIĘKOWANIA
PRZERWA OBIADOWA W BIBLIOTECE
DOKUMENTY
=> Plan Pracy Biblioteki Szkolnej
=> Zasady korzystania z biblioteki.
=> Podręczniki
Kontakt
 

Plan Pracy Biblioteki Szkolnej

Plan pracy biblioteki szkolnej na rok szkolny 2016/2017

Zespół Szkół Ogólnokształcących S.T.O.

Nowym zadaniem wpisanym do realizacji w planie pracy biblioteki w roku szkolnym 2016/2017 będzie realizacja zadań wynikających z :

- Priorytetu MEN : „Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży”.

- Kierunków w zakresie kontroli, które obejmują  m. in.: „Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej”.

- Kierunków monitorowania obejmujących: „Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i w gimnazjum”.

 

 

Kontynuowane będą formy pracy wdrażane do realizacji w latach poprzednich, w tym nadzór nad korzystaniem z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zakupionych w ramach dotacji celowej MEN.

 

 

Cele:

1.Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno –wychowawczego szkoły.

2. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji.

3. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.

4. Praca z uczniami, współpraca z nauczycielami, rodzicami i bibliotekarzami.

6. Doskonalenie warsztatu pracy, samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

 

 

Zadanie

Forma, sposób realizacji

termin

I Przygotowanie biblioteki do wypożyczania; przestrzeganie prawidłowego inwentaryzowania księgozbioru i czasopism.

 

 

§   przygotowanie lokalu biblioteki / sprzątanie, prace dekoracyjne, porządkowanie księgozbioru

§  Przygotowanie i uaktualnienie  kart czytelnika

§   wyłączenie z księgozbioru książek zniszczonych, zagubionych i o treści nieaktualnej.

 

Wrzesień 2016

 

 

 

Cały rok

II Edukacja czytelnicza i medialna

§   współpraca z nauczycielami/ sugestie dotyczące tematyki zajęć bibliotecznych

§   lekcje upowszechniające czytelnictwo, zgodnie z planem zajęć

 

Cały rok

III Prace związane z darmowymi podręcznikami.

 

 

  • wpisanie podręczników do księgi inwentarzowej
  • pieczętowanie i nadanie numerów podręcznikom
  • udostępnianie podręczników dla uczniów
  • przyjmowanie zwrotów

 

Wrzesień 2016

 

Czerwiec 2017

 

IV Kształtowanie zainteresowań czytelniczych ucznia

 

 

§  prowadzenie różnych form pracy ;

-rozmowy z czytelnikami o książkach i ciekawych artykułach w czasopismach

-kierowanie lekturą czytelników;

-pomoc dla uczniów przygotowujących się do konkursów, sprawdzianów, testów ;

- indywidualizacja działań wobec uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi;

-otaczanie opieką uczniów stroniących od książki i biblioteki

§  rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową :

-propagowanie pozycji popularnonaukowych (gazetki biblioteczne, prezentacje)

-wystawy książek popularnonaukowych z różnych dziedzin wiedzy;

-wyrabianie nawyku  korzystania z księgozbioru podręcznego;

-wyrabianie nawyku / pod kierunkiem bibliotekarza / samodzielnego

wyszukiwania książek na określony temat .

 

§  upowszechnianie czytelnictwa w szkole

-reklamowanie książek na tablicy biblioteki szkolnej;

-wyróżnianie najaktywniejszych czytelników

-wystawy książek , plakatów ,rysunków , zdjęć;

 

-,,Książka i ja” wystawa ulubionych książek przez uczniów klas 4-6

- proponowanie uczniom udziału w różnych konkursach

- obchodzenie w Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

 

§  uwzględnianie w zakupach preferencji czytelniczych uczniów

 

Cały rok

V Współpraca z nauczycielami

 

§  sporządzanie wykazów nowości wydawniczych dla nauczycieli zakupionych przez bibliotekę

§  reklamowanie nowości wydawniczych ukazujących się na rynku

księgarskim

§  współpraca z nauczycielami i wychowawcami klas przy organizowaniu

imprez szkolnych , wystawek okolicznościowych

Cały rok

VI Obsługa czytelników

§  prowadzenie indywidualnych rozmów z czytelnikami na temat przeczytanych książek;

§  pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat;

§  udzielanie wskazówek czytelnikom

Cały rok

VII Czytelnia i jej funkcja w szkole

§  prowadzenie zespołowych zajęć z zakresu edukacji czytelniczo-medialnej;

§  organizowanie wystawek popularyzujących książki i czasopisma ;

§  czytelnia miejscem cichego czytania książek i czasopism ;

§  pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

§  czytelnia miejscem do odrabiania prac domowych

 

Cały rok

VIII Gromadzenie i konserwacja zbiorów

§  uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych;

§  selekcja zbiorów; inwentaryzacja ubytków;

§  konserwacja zbiorów –oprawa i naprawa książek ;

§  prowadzenie akcji: „Podaruj książkę bibliotece”

 

Cały rok

IX Opracowywanie zbiorów

§  ewidencja–bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej;

§  klasyfikacja, katalogowanie, pieczętowanie nowych książek

§  uaktualnianie katalogu

 

Cały rok

X Udostępnianie zbiorów, statystyka

§  analiza kartoteki czytelników , przegląd kart czytelniczych przez bibliotekarza

 

-podsumowanie czytelnictwa pod koniec I i II semestru

 

Cały rok

 

 

Styczeń, czerwiec

XI Podnoszenie kwalifikacji- samokształcenie

§  zapoznanie się z nowościami metodycznymi i wydawniczymi;

§  lektura fachowa  (Biblioteka w szkole).

 

Cały rok

XII Praca administracyjna

§  opracowanie rocznego planu pracy

§  prowadzenie Dziennika biblioteki szkolnej;

§  pisanie sprawozdań -sprawozdawczość półroczna i roczna;

§  dbanie o estetykę wypożyczalni i czytelni

Cały rok

XIII Współpraca z instytucjami lokalnymi

 

§  współpraca z biblioteką miejską: odwiedziny  w  bibliotece miejskiej, wymiana informacji o zbiorach, potrzebach i preferencjach czytelniczych

 

§  promocja roli czytania i biblioteki wśród rodziców

Cały rok

opracowała Agnieszka Janowik


Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (4 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=